Bijzonderheden ten gevolge waarvan de Islam universeel is

De Islam beschikt over vele bijzonderheden, ten gevolge waarvan deze religie universeel is. Enkele van deze bijzonderheden zijn:

  1. De Islam is de laatste gezonden religie aan de hele mensheid:

De Islam is de laatste goddelijke religie die gezonden is aan alle mensen en zij zal zich tot aan de Dag des Oordeels voortzetten. De Profeet heeft in zijn tijd brieven verstuurd aan staatshoofden, met als doel de Ware Religie aan alle volkeren te verkondigen en hen zo aan te sporen om de Islam te aanvaarden. 

  1. De Islam is een religie van wijsheid en kennis

De Islam hecht veel waarden aan het verstand. Het is noodzaakelijk om verstandig te zijn teneinde verantwoordelijkheden te kunnen nemen en dragen. Onze godsdienst hecht ook grote waarde aan het opdoen van kennis. De Islam beveelt moslims voortdurend te leren en te lezen, en laat weten dat het opdoen van kennis voor iedere moslim fard-waajib (verplicht) is. 

  1. De Islam is de religie van de wereld en het Hiernamaals

Het doel van de Islam is dat de mens gelukkig is in deze wereld en in het eeuwige leven van het Hiernamaals. Onze godsdienst zorgt ervoor dat mensen gelukkig zijn in ieder tijdperk en dat ze een staat van verhevenheid bereiken. Ook heeft de Islam principes geformuleerd en opgelegd die antwoord geven op de persoonlijke en gemeenschappelijke behoeften van mensen en laat zij wegen zien om zowel op de wereld als in het Hiernamaals gelukkig te worden.

Deze principes van de Islam kunnen als volgt worden samengevat: Werk voor dit leven alsof je eeuwig zal leven, en werk voor het Hiernamaals alsof je morgen dood zal gaan.” 

  1. De Islam is een religie van gemak

Er zijn geen moeilijkheden in de Islam. Er is gemak. De geboden van onze godsdienst zijn er om ons volwassen te doen worden en ons voor te bereiden op een hoger leven. Om aanbiddingen te verrichten kent de Islam veel gemak toe aan mensen, rekeninghoudend met hun kracht.
Enkele voorbeelden. Reizigers behoeven maar twee rak‘a fard te bidden tijdens het gebed in plaats van vier rakat. Degenen die het gebed niet staand kunnen uitvoeren, mogen het zittend verrichten. Zieke personen die tijdens de Ramadan niet de kracht hebben om te vasten, kunnen de niet-gevasten dagen inhalen wanneer ze weer beter zijn. Degenen die geen hoop meer hebben om genezen te worden, of ouderen die niet in staat zijn om te vasten kunnen daarvoor in de plaats fidya (losgeld) geven.

Er zijn nog veel meer gemakken die onze godsdienst te bieden heeft, rekeninghoudend met de behoeften van de mensen in moeilijkere omstandigheden. De Islam kenmerkt zich door geboden die altijd en overal kunnen worden toegepast. 

  1. Er is geen extremisme in de Islam

De geboden van de Islam zijn de meest geschikte geboden voor het verstand en voor de natuurlijke staat van de mens. Onze taak hiertegenover is om deze geboden te gehoorzamen. In de Islam is er geen sprake van zelfkwelling in naam van de religie en van een ellendig leven door bijvoorbeeld afstand te nemen van datgene wat halāl is. 

  1. De Islam is een religie van vriendschap en vrede

Een ander doel van de Islam is om liefde voor mensen en respect voor mensenrechten te plaatsen in het hart van de mens, ten behoeve van een voortdurende vrede en vriendschap. Hiertoe heeft onze godsdienst verschillende geboden vastgesteld en voorwaarden gesteld aan ware gelovigen om van elkaar te houden en respect te hebben voor de rechten van een ander.