ISLAM EN DE BIJZONDERHEDEN

De eerste van de zes verplichtingen van het īmān (geloof) is om in Allah te geloven.
WAT IS RELIGIE

Religie is een systeem van goddelijke wetten en regels dat aan verstandige mensen, via hun eigen wil, gelukzaligheid en vrede in de wereld en in het Hiernamaals biedt. 

Religies worden in drie groepen verdeeld:

1) De Ware Religie: De profeten die door Allah zijn gezonden hebben de ware Religie aan de mensen bekendgemaakt. De ware Religie is tot de dag van vandaag onveranderd en altijd ongeschonden, onaangetast gebleven. De enige religie die deze kenmerken bezit is onze religie, de Islam.

2) Geschonden Religies: De profeten die door Allah zijn gezonden hebben de ware Religie aan de mensen bekendgemaakt. Echter, de mensen hebben deze later veranderd. Hiermee is de orginele religie verloren gegaan, geschonden.

3) Verzonnen Religies: Mensen hebben religies verzonnen die niets te maken hebben met de door profeten verkondigde religies.

De eerste mens, genaamd Adam (vrede zij met hem), is eveneens de eerste profeet.
De eerste religie van de mensheid is de ware Religie. Alle profeten die van Adam tot en met Jezus hebben geleefd hebben aan de mensen het geloof in de eenheid van Allah verkondigd en aan hen geleerd hoe je Allah dient te aanbidden. De fundamenten van het geloof en de religieuze voorschriften die door de profeten zijn verkondigd zijn in de loop der tijden veranderd en hebben hun oorsprong verloren.

Hierop heeft de Almachtige Allah, middels de laatste profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) aan alle mensen de laatste en perfecte religie, de Islam, gezonden. De Islam is nu de enige ware religie. De verzonnen religies hebben bij Allah helemaal geen waarde. In het aangezicht van Allah is alleen de islamitische religie aanvaardbaar. Dit gegeven wordt in de Koran door Allah, de Almachtige, als volgt verteld:

“Voorwaar, de (enige) godsdienst bij Allah is de Islam.” (3:19)

“En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hem worden aanvaard en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.” (3:85)

HET DOEL VAN DE ISLAM

De geboden die de Islam heeft gebracht, getuigen van een streven naar de gelukzaligheid van de mensen. Degenen die handelen in overeenstemming met deze geboden zullen zowel in deze wereld als in het Hiernamaals de gelukzaligheid verdienen.

De geboden van de Islam worden verdeeld in drie groepen:

1) Īmān (geloof): Door te geloven in de fundamenten van het geloof voorziet de mens zich van zijn geestelijke voeding, wordt zijn hart weerhouden van verkeerde overtuigingen, wordt dit hart versiert met het juiste geloof en zal de mens op die wijze de juiste waarde verkrijgen. 

2) Amal (praktijk-daden): Daden zijn handelingen die mensen verrichten. Er zijn twee soorten voorschriften over daden:

  1. a) Aanbiddingsplichten jegens Allah
  2. b) Geboden omtrent de omgang van mensen onderling

3) Akhlāq (gedrag): Geboden die onze gedachten en gedragingen tegenover andere mensen bepalen.

KENMERKEN VAN DE ISLAM

1) De Islam is de laatste religie. Er zal geen religie meer komen na de Islam en de wetten zullen voortgaan tot aan de Dag des Oordeels. De profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem), die de Islam aan de mensen heeft bekendgemaakt, is tevens de laatste profeet. Na hem zal er geen andere profeet meer worden gezonden.

2) De Islam is een universele religie. De religies die de vorige profeten hebben verkondigd, waren bestemd voor bepaalde volkeren, terwijl de Islam naar alle volkeren van de wereld is gezonden.

3) De voorschriften van de Islam voorzien op een uitstekende manier in de behoeften van alle mensen. Vanwege deze reden is er geen behoefte aan een andere religie.

4) De Islam bevestigt alle boeken van Allah die eerder zijn neergedaald, en eveneens de verschijning van alle eerdere profeten die door Allah zijn gezonden.

5) De Islam heeft de wetten ingetrokken van eerdere religies, welke door eerdere profeten zijn verkondigd. Deze zijn immers naar specifieke volkeren en voor een bepaalde tijd gezonden. De Islam daarentegen is een religie die naar alle volkeren is gezonden en die zal tot aan de Dag des Oordeels onveranderd blijven.

BIJZONDERHEDEN TEN GEVOLGE WAARVAN DE ISLAM UNIVERSEEL IS

De Islam beschikt over vele bijzonderheden, ten gevolge waarvan deze religie universeel is. Enkele van deze bijzonderheden zijn:

  1. De Islam is de laatste gezonden religie aan de hele mensheid:

De Islam is de laatste goddelijke religie die gezonden is aan alle mensen en zij zal zich tot aan de Dag des Oordeels voortzetten. De Profeet heeft in zijn tijd brieven verstuurd aan staatshoofden, met als doel de Ware Religie aan alle volkeren te verkondigen en hen zo aan te sporen om de Islam te aanvaarden. 

  1. De Islam is een religie van wijsheid en kennis

De Islam hecht veel waarden aan het verstand. Het is noodzaakelijk om verstandig te zijn teneinde verantwoordelijkheden te kunnen nemen en dragen. Onze godsdienst hecht ook grote waarde aan het opdoen van kennis. De Islam beveelt moslims voortdurend te leren en te lezen, en laat weten dat het opdoen van kennis voor iedere moslim fard-waajib (verplicht) is. 

  1. De Islam is de religie van de wereld en het Hiernamaals

Het doel van de Islam is dat de mens gelukkig is in deze wereld en in het eeuwige leven van het Hiernamaals. Onze godsdienst zorgt ervoor dat mensen gelukkig zijn in ieder tijdperk en dat ze een staat van verhevenheid bereiken. Ook heeft de Islam principes geformuleerd en opgelegd die antwoord geven op de persoonlijke en gemeenschappelijke behoeften van mensen en laat zij wegen zien om zowel op de wereld als in het Hiernamaals gelukkig te worden.

Deze principes van de Islam kunnen als volgt worden samengevat: Werk voor dit leven alsof je eeuwig zal leven, en werk voor het Hiernamaals alsof je morgen dood zal gaan.” 

  1. De Islam is een religie van gemak

Er zijn geen moeilijkheden in de Islam. Er is gemak. De geboden van onze godsdienst zijn er om ons volwassen te doen worden en ons voor te bereiden op een hoger leven. Om aanbiddingen te verrichten kent de Islam veel gemak toe aan mensen, rekeninghoudend met hun kracht.
Enkele voorbeelden. Reizigers behoeven maar twee rak‘a fard te bidden tijdens het gebed in plaats van vier rakat. Degenen die het gebed niet staand kunnen uitvoeren, mogen het zittend verrichten. Zieke personen die tijdens de Ramadan niet de kracht hebben om te vasten, kunnen de niet-gevasten dagen inhalen wanneer ze weer beter zijn. Degenen die geen hoop meer hebben om genezen te worden, of ouderen die niet in staat zijn om te vasten kunnen daarvoor in de plaats fidya (losgeld) geven.

Er zijn nog veel meer gemakken die onze godsdienst te bieden heeft, rekeninghoudend met de behoeften van de mensen in moeilijkere omstandigheden. De Islam kenmerkt zich door geboden die altijd en overal kunnen worden toegepast. 

  1. Er is geen extremisme in de Islam

De geboden van de Islam zijn de meest geschikte geboden voor het verstand en voor de natuurlijke staat van de mens. Onze taak hiertegenover is om deze geboden te gehoorzamen. In de Islam is er geen sprake van zelfkwelling in naam van de religie en van een ellendig leven door bijvoorbeeld afstand te nemen van datgene wat halāl is. 

  1. De Islam is een religie van vriendschap en vrede

Een ander doel van de Islam is om liefde voor mensen en respect voor mensenrechten te plaatsen in het hart van de mens, ten behoeve van een voortdurende vrede en vriendschap. Hiertoe heeft onze godsdienst verschillende geboden vastgesteld en voorwaarden gesteld aan ware gelovigen om van elkaar te houden en respect te hebben voor de rechten van een ander.