HET GELOOF IN DE PROFETEN

De eerste van de zes verplichtingen van het īmān (geloof) is om in Allah te geloven.
PROFEETSCHAP EN BEHOEFTES JEGENS DE PROFETEN

De vierde van de zes verplichtingen van het īmān is om te geloven in de profeten. Het profeetschap is een plicht tussen Allah en de mensen. Allah kiest Zijn beste dienaren die waardig worden bevonden uit voor deze taak. De profeten zijn gezonden voor het geven van leiding aan de mensen; deze hebben behoefte aan een dergelijke leiding.

Immers, zelfs als mensen met het eigen verstand het bestaan van Allah kunnen begrijpen, zullen ze nooit in staat zijn om Zijn hoge eigenschappen te begrijpen.

Ze zouden niet kunnen weten hoe Allah aanbeden moet worden. Ze zouden niet in staat zijn om het leven van het Hiernamaals te begrijpen. Ze zouden ook niet weten aan wie de beloning zal worden toegekend of wie de bestraffing zal ondergaan. Tenslotte, mensen zouden ook niet weten hoe ze de gelukzaligheid van het Hiernamaals zouden kunnen verdienen.

De Almachtige Allah heeft daarom profeten de taak gegeven om mensen de waarheid te onderwijzen en de wegen getoond om in zowel deze wereld als in het Hiernamaals gelukkig te zijn.

DE PLICHTEN VAN DE PROFETEN

De profeten hebben Allah op een zo nauwkeurig mogelijke manier aan mensen voorgesteld en hebben de bases van het geloof en de wijze van de aanbidding geleerd. De Profeten hebben de religieuze bepalingen en de principes voor een goed akhlaq uitgelegd en zijn een voorbeeld voor de mensen geworden.

Zelfs in de moeilijkste omstandigheden hebben de profeten aan hun verplichtingen voldaan en hebben ze buitengewone gebeurtenissen voor de ongelovigen tot stand gebracht. Zo hebben ze bewezen dat ze profeten zijn, ofwel: ze hebben wonderen laten zien aan mensen.

De profeten hebben blijde tijdingen verkondigd aan degenen die de geboden van Allah uitvoerden, en zij hebben verkondigd dat degenen die de geboden niet uitvoerden met de bestraffing van de Hel zullen worden gestraft. De profeten van Allah vormen een voorbeeld voor mensen die door Allah uit de mensen zijn uitgekozen. 

De eigenschappen die zich bij een profeet moeten bevinden (wājib):

 1. Sidqbetekent oprechtheid. De Profeten zijn uiterst oprechte mensen. Ze liegen nooit. De dingen waarvan de profeten hebben getuigd zijn werkelijk gebeurd, en hetgeen nog zou moeten plaatsvinden is gebeurde toen de tijd daartoe rijp was.
 1. Amānahbetekent betrouwbaar zijn. De Profeten zijn degenen die in elk opzicht betrouwbaar zijn. Ze verraden nooit datgene wat hun is toevertrouwd.
 1. Fatānahbetekent slim en alert zijn. De Profeten zijn slim en alert en hebben een hoge intelligentie.
 1. Ismahbetekent geen zonde verrichten. De profeten verrichtten op geen enkel wijze een zonde, noch heimelijk en noch openlijk. 
 1. Tablīg: betekent verkondigen. De Profeten hebben de bases van het geloof dat zij van Allah hebben ontvangen zonder enige veranderingen aan de mensen vermeld.
DE NAMEN VAN DE PROFETEN DIE IN DE HEILIGE KORAN STAAN VERMELD

De eerst mens genaamd Ādam (vrede zij met hem) is de eerste profeet en de geliefde Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) is de laatste Profeet. Tussen deze twee profeten zijn vele andere profeten verschenen. De namen van vijfentwintig profeten worden in de Koran vermeld. Maar er zijn meer profeten in aantal. Wij geloven in de profeten die in de Heilige Koran zijn vermeld, samen met de andere profeten, waarvan het aantal tot de kennis van Allah behoort.

Dit zijn de namen van de profeten die in de Koran zijn vermeld:

Ādam, Idrīs, Nūh, Hūd, Sālih, Lūt, Ibrahīm, Ismaīl, Ishāq, Ya‘qūb, Yūsuf, Shu’ayb, Hārūn, Mūsā, Dāwūd, Sulaymān, Ayyūb, Zulkifl, Yūnus, Ilyas, Al-Yasa‘, Zakariyyā, Yahyā, Īsā, Muhammed (vrede en zegeningen zij met hem)

DEZELFDE BASES VAN DE RELIGIES DIE DE PROFETEN HEBBEN VERKONDIGD

De religie die Allah aan elke profeet heeft vermeld is de ware religie. In de ware religies bestaat een aantal onveranderlijke principes. Deze zijn als volgt:

Bases van de īmān (het geloof),

 1. De aanbiddingen,
 2. De regels van de ahlāq (gedragsregels)

Met de verandering van de tijd zijn de bepalingen en de vormen van aanbidding veranderd door de omstandigheden en de behoeften van de mensen.

WAT BETEKENEN MUJIZE

Mu‘jiza: Buitengewone gebeurtenissen die de profeten met behulp van Allah hebben getoond om hun profeetschap te bewijzen. Wonderen vormen een daad van het profeetschap. De verkondiging wordt op een juiste manier gedaan. Andere mensen kunnen geen wonderen verrichten, omdat ze daartoe niet in staat zijn. Wonderen tonen is alleen voor de profeten bestemd; wonderen vinden plaats met de toestemming en de macht van Allah.

Alle profeten hebben wonderen laten zien en hebben degenen die niet in hen geloofden hulpeloos tot zwijgen gebracht.

Karāmahbuitengewone gebeurtenissen die met behulp van Allah door nabije dienaren hebben plaatsgevonden. Deze buitengewone gebeurtenissen vormen een karāmah voor de nabije dienaren van Allah en een wonder voor de profeten.

DE WONDEREN VAN ONZE PROFEET

Onze profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft vele wonderen laten zien, om te bewijzen dat hij door Allah als een profeet is gezonden.

Enkele voorbeelden van deze wonderen zijn: 

 1. Op een dag was het namiddag gebed (asr) aangebroken. Maar onze profeet kon geen water vinden om zich te reinigen. Hierop brachten ze een watervat naar onze profeet met een beetje water erin. Onze Profeet (vrede zij met hem) stak zijn hand in het watervat en er begon water tussen zijn vingers naar boven te gutsen (spuiten). Dat bleef voortduren totdat een gemeenschap van wel driehonderd mensen daarmee de rituele wassing had verricht.
 2. Onze Profeet (vrede zij met hem) sprak naar zijn gemeenschap door op een boomstronk van een dadelboom te staan in de moskee van Medina. Toen het aantal moslims begon te vermeerderen, liet de Profeet een 3- stappige minbar bouwen om vanuit een hogere plaats te praten. Op een vrijdag, toen onze Profeet de preek van deze 3-stappige minbar begon te lezen, begon de boomstronk van de dadelboom die aan de andere kant was gelegen, te huilen als de schreeuw van een kameel, die door zijn welp was verlaten. Dat kwam omdat hij van de profeet (vrede zij met hem) gescheiden was. Onze Profeet zag dit, daalde van de 3-stappige minbar naar beneden en omhelsde de boomstronk. En de boomstronk stopte met huilen.
 3. Op een nacht, anderhalf jaar geleden vóór de hidjra, werd profeet Mohammed (vrede zij met hem) van Masjid al-Harām naar Masjid al-Aksā Vandaar steeg de Profeet samen met Jibrīl/Cebrāīl naar de hemel. Masjid Al- Haram is in Mekka en Masjid Aksa bevindt zich in Quds (Jeruzalem). Deze reis, die onze Profeet op verzoek van Allah heeft gemaakt is een gebeurtenis die geen gelijke heeft in het heelal: ze heeft in een zeer korte tijd plaatsgevonden. Deze gebeurtenis is een teken van de oneindige macht van Allah. Deze gebeurtenis wordt het “isrā en mi‘rādj” genoemd en is één van de wonderen van profeet Mohammed.
 4. Het grootste en voortdurende wonder van onze Profeet is de Koran. De Koran omarmt de zielen en geeft vrede aan de harten. De Koran bevat talloze wijsheden en heeft een grote betekenis, hij heeft de principes gebracht voor de gelukzaligheid van mensen.

De Koran is een uniek wonder, dat alle tijdperken verlicht met de wetenschappelijke feiten welke hij vermeldt.

DE BIJZONDERHEDEN VAN ONZE PROFEET

De Almachtige Allah zegt het volgende:

“En Wij hebben jou niet anders gezonden aan de gehele mensheid dan als een verkondiger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer. Maar de meeste mensen weten het niet.” (34:28)

“Zeg: ‘O mensen, voorwaar, ik ben de Boodschapper van Allah voor jullie allen.’ ” (7:158)

Wij, als moslims, geloven in alle profeten zonder enig onderscheid. Maar onze Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) heeft een superieure plaats en bijzondere eigenschappen te midden van de andere profeten. 

Deze belangrijkste eigenschappen zijn als volgt:

1) Onze profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) is de meest geliefde dienaar van Allah. Hij is “de grootste en de meest waardevolle” onder de schepsels.

2) Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is de laatste profeet. Na hem zal er geen andere profeet komen.

3) Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is de profeet van alle mensen. De profeten voor Mohammed zijn naar bepaalde volken gezonden. De andere profeten waren voor een bepaalde tijd gezonden.

4) Mohammed heeft de tijd van het profeetschap op zich genomen, tot aan de Dag des Oordeels. De taken van de andere profeten betroffen voor een bepaalde tijd.

5) De religie die de profeet Mohammed heeft verkondigd zal voortgaan tot aan de Dag des Oordeels.

DE VORMING VAN DE LAATSTE PROFEET MOHAMMED

De Almachtige Allah zegt het volgende:

“Hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van de Profeten.” (33:40)

Onze profeet Mohammed (vrede zij met hem) is de grootste en de laatste der profeten. De Islam, die profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft verkondigd, is de laatste religie.

De Koran die door Allah is gezonden, is een boek dat de hele mensheid oproept. De Koran is het laatste boek van Allah. De poort tot het profeetschap is gesloten met de komst van profeet Mohammed (vrede zij met hem). Hij is de profeet van alle volken op de aarde. Deze waarheid wordt in de Koran openlijk vermeld.

Voorafgaande profeten waren tot bepaalde gemeenschappen gezonden. Zij geleken kaarsen die de binnenkant van een huis verlichten. Maar onze Profeet die aan de hele mensheid is gezonden, is als de zon die de wereld verlicht. Er is geen behoefte aan kaarsen nadat de zon is opgekomen.