Wat betekent het geloof in de dag des oordeels?

De vijfde van de zes verplichtingen van het īmān is om in “de Dag des Oordeels” te geloven. Net zoals hoe de mensen en de andere schepselen een einde hebben, zal de wereld op een dag tot een einde komen. De engel Isrāfīl zal op de “Sūr” blazen wanneer het vastgestelde tijd van Allah komt en met de invloed van een ontzagwekkend geluid zal elke levend wezen sterven, behalve voor wie Allah dat wenst. Het evenwicht van de hemelen en de aarde zal worden verstoord en het universum zal een nieuwe vorm krijgen. Deze gebeurtenis wordt ook wel de “Qiyāmah” genoemd.

Na een enig tijd zal Isrāfīl op het gebod van Allah voor de tweede keer op de “Sūr” blazen en alle mensen zullen opnieuw worden opgewekt en worden geroepen naar de verzamelplaats genaamd “Ākhirah”. Iedereen zal op de Dag des Oordeels voor het aangezicht van Allah worden gebracht en worden ondervraagd wat hij in de wereld heeft verricht. De boeken die door de engelen genaamd: Kirāman Kātibīn zijn geschreven, zullen aan de mensen worden gegeven. Daarin zullen alle goede daden zowel als alle slechte daden van ieder mens staan geschreven. Iedereen zal zijn eigen boek zien en lezen.

Alle slechte daden die in de wereld heimelijk of openlijk zijn verricht zullen worden onthuld. Het goede en het kwade zullen worden gewogen op een zeer gevoelig schaal van rechtvaardigheid en de mens zal via zijn beloning of zijn bestraffing zien wat hij in het wereldse leven heeft verricht.

Van datgene wat de mens op de aarde heeft geplant, zal de mens op de Dag des Oordeels de vruchten plukken. De rechtvaardigheid van Allah zal plaatsvinden en niemand zal onrechtvaardig worden behandeld.

Onze geliefde Profeet vertelt het volgende:

“De mens zal op de Dag des Oordeels zijn voeten niet van zijn plek bewegen totdat hij zich heeft verantwoord voor onderstaande criteria’s:

– Waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht,

– Hoe hij met zijn lichaam en met zijn gezondheid heeft geleefd,

– Op welke manier hij zijn bezit heeft verkregen en waar hij het aan heeft besteed,

– Welke daden hij heeft verricht met de kennis die hij had.”

Het leven dat met een nieuwe opwekking begint en de tijd die voortgaat tot de eeuwigheid wordt “het Hiernamaals” genoemd. Het is één van de belangrijkste bases van het geloof om in het eeuwige leven te geloven: geloven dat alle mensen na de dood zullen worden opgewekt.