De voordelen van het geloof in de dag des oordeels

a) Het geloven in het Hiernamaals geeft een mens een verantwoordelijkheidsgevoel. Een mens die een verantwoordelijkheidsgevoel met zich mee draagt let op zijn gedrag.

Het geloof in de Dag des Oordeels betekent dat de mensen opnieuw na de dood zullen worden opgewekt en dat we in de aangezicht van Allah zullen worden ondervraagd over de zaken die we in het wereldse leven hebben verricht. En dat degenen die goede daden hebben verricht de beloning zullen zien en degenen die slechte daden hebben verricht de bestraffing zullen zien. Dit geloof weerhoudt de mens ervan om slechte daden te verrichten en leidt bij een persoon tot goedheid en rechtvaardigheid. Dat maakt deze persoon tot een waardig eigenaar. Degenen die dit geloof bezitten in een gemeenschap van de mensen zullen niemand kwaad aandoen en respect tonen voor de rechten van iedereen. Zij zullen zich inspannen om goede daden te verrichten. Deze gedragsvormen tussen de mensen zullen onderlinge gevoelens ontwikkelen van liefde en vertrouwen. Een goede akhlaq tussen de mensen en vrede en vertrouwen binnen de samenleving speelt een belangrijke rol in het geloof in het Hiernamaals.

b) Een persoon die in het Hiernamaals gelooft, bereidt zich in een tijdelijke wereld voor op een groter en eeuwig leven. Een man die op een lange reis gaat neemt genoeg zakgeld met zich mee en zal voorbereidingen treffen. Zonder geld en voorbereiding zal hij niet op reis gaan.

Echter, de reis in het Hiernamaals zal veel langer en belangrijker zijn dan de reis in de wereld.
Om deze reden horen we meer proviand mee te nemen en meer voorbereiding te treffen voor het Hiernamaals.

Een persoon die in het Hiernamaals gelooft en de geboden van Allah nakomt en zich weerhoudt van het verbodene heeft zijn voorbereiding voor het Hiernamaals getroffen. Degenen die voorbereid de weg te nemen zullen een veel hogere levensstandaard verkrijgen.

De Almachtige Allah zegt: “En neem proviand mee.”

Degenen die voor het Hiernamaals geen voorbereidingen treffen zullen de werkelijkheid op het moment van de dood zien en om de geboden van Allah uit te kunnen voeren, zullen ze vragen of ze terug naar het wereldse leven mogen. Dit verzoek zal niet worden aanvaard, omdat het te laat zal zijn. Deze toestand wordt in de Heilige Koran als volgt medegedeeld:
“Totdat, wanneer de dood tot een van hen komt, hij zal zeggen: O mijn Heer, laat mij terugkeren. Hopelijk kan ik goede werken verrichten voor wat ik heb nagelaten.” (40:100)
c) Het geloof in de Dag des Oordeels troost een mens. Het geloof in de Dag des Oordeels vermindert zijn verdriet.

Zoveel aardige mensen in de wereld zijn gestorven zonder de beloningen van de goedheden te hebben gezien. Degenen die onrecht hebben geleden, hebben de rechten niet kunnen nemen van degene die onrecht hebben aangedaan. En zoveel genadelozen zijn ongestraft omgekomen. Het Hiernamaals is een dag waarop iedere gelijke van de ongelijke en het goede van het kwade zullen worden gescheiden en waarop iedereen volledig de beloning van zijn daden zal ontvangen.

De rechtvaardigheid van Allah zal op de Dag des Oordeels plaatsvinden: de beloning van de goedheden zal overvloedig worden gegeven: de rechten van degenen die onrecht hebben geleden zullen volledig worden genomen: hetgeen de genadeloze hebben verricht zal niet onopgemerkt blijven. Zij zullen de bestraffing krijgen die ze hebben verdiend. Dit geloof geeft een mens rust en vermindert zijn verdriet